جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/1/25

زمان شروع :

19:00

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

مهدیه یوسفی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/1/27

زمان شروع :

17:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

مهدیه یوسفی